TERMES I CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web, www.martibatalla.com (d’ara endavant, el lloc web), atribueix al navegant la condició d’usuari de el lloc (en endavant, l’Usuari), el que implica l’adhesió a les presents condicions generals de ús (en endavant, les Condicions) en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a la mateixa. Per això, MARTÍ BATALLA I BUSQUETS, titular d’aquest lloc web, recomana a l’Usuari llegir aquestes Condicions atentament a l’accedir a la Web. Aquestes Condicions són aplicables amb independència de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin en aquest lloc web.

 

1.- Informació General.

El titular d’aquest Lloc Web és MARTÍ BATALLA i BUSQUETS (en endavant, MARTÍ BATALLA), persona física de nacionalitat espanyola, amb DNI 35057400H i domicili al carrer Pi i Margall nº 97-99, 4t – 1a, 08024 BARCELONA.

 

El seu correu electrònic de contacte és: [email protected]

 

2.- Objecte i contingut.

Aquest lloc web ha estat dissenyat com a plataforma de continguts informatius, promocionals i comercials sobre l’artista Martí Batalla, així com una altra informació que la titular consideri publicar en relació a l’intèrpret.

 

D’aquesta manera, el lloc web ofereix als usuaris accés a continguts informatius i promocionals de l’artista, com notícies, fotografies o vídeos, entre d’altres. Així mateix, des del lloc web es pot accedir al contingut comercial i serveis de venda en línia de productes o serveis propis o de tercers associats a l’artista (productes de marxandatge o serveis d’usuari Premium, que donen accés al contingut exclusiu addicional).

 

En cas que el lloc web habilités en el futur un registre / subscripció en forma de Newsletter al web, aquesta porta aparellada l’obtenció de consentiment exprés per a la remissió de notícies relatives a l’artista, informació comercial i / o promocional respecte de l’artista o de tercers en els sectors que es determinin i / o estableixin, a través de notificacions directes que li arriben al correu electrònic que hagi aportat l’usuari.

 

Així mateix alguns apartats de la web s’han concebut com a plataforma d’interacció entre l’entitat titular del web, l’artista i els usuaris, dins de diferents rols de participació que el lloc contempla:

 

(1) D’una banda s’admet la participació dels usuaris a la web principal www.martibatalla.com, a través de comentaris en diferents apartats informatius, (per exemple, Notícies).

 

(2) Per accedir a determinades àrees de la web pot ser necessari el registre per part de l’usuari. El nom d’usuari i contrasenya són exclusivament per a l’ús personal de l’usuari, qui és responsable de la seva custòdia i de la seva confidencialitat, havent de comunicar al titular del web, amb caràcter immediat, qualsevol violació de confidencialitat o ús no autoritzat del seu nom de usuari i contrasenya o del seu compte a la web.

 

El titular no garanteix que la informació, els gràfics o vincles o qualsevol altre contingut inclosos en el Lloc Web (en endavant, els Continguts) siguin exactes o complets. MARTÍ BATALLA no es fa responsable de el mal ús que es realitzi dels continguts del Lloc Web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeix a ells o els utilitzi.

 

El lloc web ofereix enllaços a altres pàgines web, així com a xarxes socials i altres serveis electrònics. MARTÍ BATALLA no es fa responsable dels continguts i la licitud de les pàgines web o xarxes socials externes a aquest lloc web, i les mateixes es regiran per les condicions particulars i polítiques de privacitat pròpies dels tercers titulars d’aquests espais.

 

MARTÍ BATALLA podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i / o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les presents Condicions o les condicions específiques referides a algun contingut en concret.

 

3.- Propietat industrial i intel·lectual.

MARTÍ BATALLA és titular de tots els drets sobre els Continguts, ja sigui per haver-los creat ell mateix, ja sigui per ser legítim cessionari d’aquells. Tals Continguts són obres originals i protegides pel Dret de Propietat Intel·lectual, respecte dels quals es reserva tots els drets. En conseqüència, no està permesa la reproducció, transformació, distribució o comunicació pública, fins i tot en la modalitat de posada a disposició ni la transmissió, venda o redifusió, de cap manera, ni per cap mitjà, de tot o part dels continguts, sense la prèvia autorització de MARTÍ BATALLA.

 

Qualsevol ús dels Continguts s’ha de fer per l’Usuari amb caràcter estrictament personal o privat i sense fins comercials. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilació el codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a l’efecte.

 

El lloc pot contenir seccions d’accés públic a les que els usuari s poden enviar informacions i / o continguts com ara text, dades, comentaris, idees, suggeriments, imatges, fotografies, dibuixos, vídeos, material audiovisual, logotips, arxius, enllaços o qualsevol altre material anàlegs, bé a través de correu electrònic o bé per altres mitjans.

 

A l’enviar, d’acord amb les condicions d’ús de la web, aquests materials i continguts, respecte dels quals l’usuari manté la propietat, l’usuari atorga a MARTÍ BATALLA una llicència sense límit en el temps, gratuïta, no exclusiva, transferible i sublicenciable per a tercers, sense cap contraprestació addicional per a l’usuari o per a tercers, per reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, comunicar públicament, transformar i crear obres derivades, transmetre, distribuir, representar, o explotar comercialment de qualsevol forma, aquestes informacions o continguts. L’usuari que no vulgui concedir els drets abans esmentats, no ha d’enviar cap material.

 

Els usuaris només han d’enviar aquelles informacions i / o continguts que siguin de la seva propietat o respecte dels quals tinguin cedits els drets. MARTÍ BATALLA no serà responsable d’aquelles informacions i / o continguts enviats per l’usuari que incompleixin aquesta condició.

 

4.- Ús del Lloc Web.

1.- L’Usuari es compromet a fer un ús de aquest Lloc Web responsable, de bona fe i d’acord amb la Llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i, en tot cas, es compromet a:

(A) Gaudir dels Continguts que s’ofereixen en aquest lloc web d’acord amb les regles d’accés que estableixi en cada moment MARTÍ BATALLA, abstenint-se d’obtenir o intentar obtenir informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , programari i, en general, qualsevol classe de material accessible emprant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició dels Usuaris.

(B) No cometre activitats il·legals, o contràries a la bona fe, a la moral, als l’ordre públic o als bons costums, en l’ús d’aquest lloc web o dels Continguts.

(C) No provocar a MARTÍ BATALLA o a tercers danys morals, físics o materials a través de el present lloc web, i tractar amb el degut respecte a la resta d’usuaris, als administradors del Lloc Web i la imatge de l’artista.

(D) No alterar la informació divulgada o intercanviada per MARTÍ BATALLA o compartida per tercers a través d’aquest lloc web i, a reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de tercers a través de qualsevol mitjà, transformar o modificar continguts, llevat que compti amb autorització de l’titular dels drets o estigui legalment permès.

(E) No perjudicar d’alguna manera els drets de propietat intel·lectual de MARTÍ BATALLA així com de qualsevol titular de marca o propietat intel·lectual que poguessin albergar-se en el lloc web.

(F) No emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web o dels serveis que es puguin prestar per remetre publicitat, per dur a terme comunicacions amb fins de venda directa o qualsevol altra finalitat comercial , o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat o col·lectiu amb independència de la seva finalitat, ni comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

2.- L’Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que MARTÍ BATALLA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès a aquestes condicions d’utilització del Lloc Web.

MARTÍ BATALLA es reserva el dret de procedir davant dels infractors de les Condicions d’aquest lloc web en defensa dels seus drets i interessos pels perjudicis que se li puguin irrogar per l’incompliment de les obligacions d’ús establertes en cada moment.

3.- Comunicacions Electròniques.

Quan s’habiliten, a través del Registre / Subscripció a algun servei de comunicació del Lloc Web, l’Usuari accepta rebre periòdicament al seu correu electrònic comunicacions periòdiques amb les últimes notícies de l’artista, activitats comercials i promocionals.

El lloc web podrà utilitzar serveis automatitzats de comunicació per a remetre als Usuaris les comunicacions del Lloc Web a les adreces de correu que facilitin els Usuaris a MARTÍ BATALLA.

Les dades subministrades per l’Usuari a l’subscriure als serveis de comunicació de el lloc web podran ser manejats per tercers que prestin el servei de comunicacions a MARTÍ BATALLA.

Els termes i condicions s’expressen a el moment d’iniciar la subscripció a el servei, que hauran de ser acceptades pels Usuaris per completar la subscripció, de manera que, ni MARTÍ BATALLA ni el Lloc Web seran responsables pel maneig que el proveïdor seleccionat per prestar el servei de comunicacions faci de les dades subministrades per a tal fi.

Així mateix, el lloc web no es responsabilitza el funcionament de l’servei, n I de les conseqüències que puguin derivar-se de la mateixa.

Tant la subscripció a el servei com la baixa de la mateixa haurà de tramitar-se per l’Usuari a través del propi lloc web.

4.- Els vincles a llocs web de tercers als quals es pugui accedir a través del Lloc Web no estan, necessàriament, sota el control d’MARTÍ BATALLA i, per tant, MARTÍ BATALLA no assumeix cap responsabilitat en relació amb el contingut, opinions o material disponible en aquests llocs web de tercers. MARTÍ BATALLA no investiga, ni efectua cap seguiment ni comprova l’exactitud i veracitat d’aquests llocs web de tercers, i no podrà entendre de cap manera que aquests vincles constitueixin ni comportin el patrocini ni aprovació dels llocs web de tercers per part de MARTÍ BATALLA . La utilització que l’Usuari faci d’aquests llocs web serà pel seu propi compte i risc. En el cas que l’Usuari apreciés alguna pràctica il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers en aquests vincles, no dubti en posar-se en contacte amb MARTÍ BATALLA als efectes que aquest adopti les mesures necessàries perquè el Lloc Web suprimeixi qualsevol enllaç a aquestes webs. Correu electrònic: [email protected].

 

5.- Exclusió de garanties i responsabilitat.

MARTÍ BATALLA ha obtingut la informació i els materials inclosos en el Lloc Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui correcta, MARTÍ BATALLA no garanteix que sigui exacta, completa, o actualitzada. MARTÍ BATALLA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquest Lloc Web.

 

MARTÍ BATALLA es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat de previ avís.

 

En cap cas, MARTÍ BATALLA, com Responsable dels fitxers de caràcter personal ni tercers encarregats de el tractament de dades personals per compte de l’responsable d’ell mateix, seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, derivin o no de l’ús del Lloc Web, de la informació adquirida o accedida per oa través d’aquest, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia.

L’ús del Lloc Web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats poden ocórrer. En conseqüència:

1.- MARTÍ BATALLA no garanteix ni respon pel funcionament del lloc web i dels serveis i en particular:

– Per la disponibilitat i continuïtat de l’funcionament de la pàgina web, els seus serveis i contingut, eximint de responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar.

– Per la utilitat de la pàgina web, els seus serveis i contingut, sense garantir que siguin útils per a la realització de cap activitat en particular.

– De la seva fiabilitat i, en particular, que els Usuaris puguin accedir a tot o part del seu contingut o de parts o tot el lloc web o els seus serveis per a qualsevol finalitat.

– La seva qualitat, ja que MARTÍ BATALLA no controla amb caràcter previ i no garanteix l’absència de virus en els continguts, ni l’absència d’altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents i fitxers que emmagatzemi en el seu sistema.

– Per la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts.

2.- MARTÍ BATALLA no garanteix ni assumeix responsabilitat per la utilització que de la web i dels continguts es puguin fer pels Usuaris, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar d’aquesta utilització o derivar-se de la falta de veracitat, vigència d’exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que es publica i / o facilitada per tercers que publiquin al web a través dels enllaços cap a plataformes de tercers, com RRSS, o d’informació aportada en apartats del web en què els usuaris poden participar abocant les seves opinions sobre el publicat a la web.

3.- MARTÍ BATALLA no controla l’accés ni la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web ni dels serveis i el seu contingut. En particular, MARTÍ BATALLA no garanteix que els Usuaris utilitzin el lloc web, els serveis i els continguts de conformitat amb la Llei, les condicions generals d’ús, la moral i els bons costums generalment acceptats ni que ho facin de forma diligent, racional i prudent.

En el mateix sentit, MARTÍ BATALLA fa expressa exclusió de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts i, en particular, però no de manera exhaustiva, per la infracció dels drets de propietat intel·lectual, dels secrets empresarials, comprom isos contractuals, els drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota naturalesa pertanyents al teu tercer per aquests motius, així com per la realització d’actes de competència deslleial o publicitat il·lícita. En el mateix sentit pels vicis o defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra manera transmesos a través del Lloc Web o dels serveis prestats o l’incompliment, retard en el compliment, defectuós compliment o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers o contractes realitzats per aquests amb motiu de l’accés als continguts del Lloc Web o per la inadequació de tota classe o defraudació d’expectatives que el contingut del Lloc Web hagi pogut generar, així com per la falta de veracitat, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts.

4.- MARTÍ BATALLA no garanteix ni assumeix responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora del Lloc web als que els Usuaris puguin accedir per mitjà de dispositius tècnics d’enllaç (links, banners, botons, etc.) que es posin a la seva disposició oa mitjà dels directoris i eines de recerca que se’ls brinda des del Lloc Web i que permeten als l’Usuari accedir a altres llocs webs que pertanyen a tercers (llocs enllaçats). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de recerca tenen per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a informació disponible a Internet, i no pressuposa que hi hagi cap mena de vincle o associació entre MARTÍ BATALLA i els operadors dels llocs enllaçats , ni assumpció per part de MARTÍ BATALLA de responsabilitat pels continguts d’aquests llocs webs de tercers.

MARTÍ BATALLA no controla prèviament, aprova ni fa propis els serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe d’informació existent en els llocs enllaçats.

5.- MARTÍ BATALLA no assumeix responsabilitat i exclou la garantia pels serveis prestats per tercers a través del Lloc Web i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure:

– A l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web.

– A la infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial, de secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal o familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat de tota altra naturalesa pertanyents a tercers com a conseqüència dels serveis prestats per tercers a través dels seus webs.

– A la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita per aquests serveis prestats per tercers a través dels seus webs.

– A la falta de veracitat, exactitud, pertinència i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis de tercers prestats a través dels seus llocs web.

– A la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través dels seus llocs web.

– A l’incompliment, retard en aquest compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació o amb motiu dels serveis prestats per tercers a través dels seus llocs web.

 

6.- Denegació i retirada d’accés a la Web, els serveis i / o els continguts

MARTÍ BATALLA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i / o dels serveis en qualsevol moment sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància de tercers, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions d’ús.

 

7.- Llei aplicable i Jurisdicció.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a el lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Skip to content